Он :
2019
Нийт орлого /сая.төг/ :
2,225.3
Нийт зардал /сая.төг/ :
2,180.4
Цэвэр ашиг /сая.төг/ :
40.3
Авлага /сая.төг/ :
20.6
Өглөг /сая.төг/ :
261.7
Ажиллагсдын тоо :
43

Хуваалцах :