Он :
2018
Нийт орлого /сая.төг/ :
1,124.3
Нийт зардал /сая.төг/ :
1,098.1
Цэвэр ашиг /сая.төг/ :
23.5
Авлага /сая.төг/ :
4.1
Өглөг /сая.төг/ :
232.6
Ажиллагсдын тоо :
42

Хуваалцах :