Он :
2017
Нийт орлого /сая.төг/ :
1,421.4
Нийт зардал /сая.төг/ :
1,371.1
Цэвэр ашиг /сая.төг/ :
43.3
Авлага /сая.төг/ :
41.5
Өглөг /сая.төг/ :
233.5
Ажиллагсдын тоо :
42

Хуваалцах :