Он :
2021
Нийт орлого /сая.төг/ :
2,453.4
Нийт зардал /сая.төг/ :
2,406.9
Цэвэр ашиг /сая.төг/ :
41.8
Авлага /сая.төг/ :
-
Өглөг /сая.төг/ :
283.1
Ажиллагсдын тоо :
48

Хуваалцах :