Он :
2020
Нийт орлого /сая.төг/ :
2,107.6
Нийт зардал /сая.төг/ :
2,058.2
Цэвэр ашиг /сая.төг/ :
44.4
Авлага /сая.төг/ :
33.4
Өглөг /сая.төг/ :
276.5
Ажиллагсдын тоо :
46

Хуваалцах :