Он Нийт орлого /сая.төг/ Нийт зардал /сая.төг/ Цэвэр ашиг /сая.төг/ Авлага /сая.төг/ Өглөг /сая.төг/ Ажиллагсдын тоо Дэлгэрэнгүй
2020 2,107.6 2,058.2 44.4 33.4 276.5 46
2021 2,453.4 2,406.9 41.8 - 283.1 48
2018 1,124.3 1,098.1 23.5 4.1 232.6 42
2019 2,225.3 2,180.4 40.3 20.6 261.7 43
2017 1,421.4 1,371.1 43.3 41.5 233.5 42

1 - 5 of ( 5 ) бичлэгүүд